Thứ 2 Ngày 20 Tháng 04 Năm 2015

Về đăng ký mua”Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm non, Phổ thông”

In bài này
Được viết ngày Thứ sáu, 06 Tháng 9 2013 Viết bởi admin

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:   895/GDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quận 10, ngày 06 tháng 9 năm 2013

Về đăng ký mua”Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm non, Phổ thông”

 

 

 

                                   Kính gửi:

-         Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học,

                    Trung học cơ sở (công lập & ngoài công lập)

 

-    Công cứ công văn số 2840/GDĐT-VP ngày 27/8/2013 của Sở Giáo dục & Đào tạo Tp.Hồ Chí Minh Về phát hành”Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm non, Phổ thông và Giáo dục thường xuyên”,

Thực hiện nội dung thống nhất trong phiên họp giao ban Hiệu trưởng, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và ngày 06/9/2013 tại trường TH Lê Đình Chinh,

Nhằm có tài liệu thực hiện chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm non, Phổ thông và Giáo dục thường xuyên (BDTXGV) của Bộ Giáo dục và Đào tạo(ban hành kèm theo thông tư số 30,31,32,33 ngày 08/8/2012, Thông tư số 36/2011/TT-BGDĐT ngày 18/8/2011) Quy chế BDTXGV ( ban hành kèm theo thông tư số 26/2012/QĐ-BGDĐT ngày 10/7/2012), Bộ Giáo dục và Đào tạo  đã có Quyết định số 313/QĐ-BGDĐT  ngày 23/01/2013 phê duyệt bộ tài liệu gồm 206 mô đun biên soạn phục vụ nội dung bồi dưỡng  phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên trong chương trình BDTXGV, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tham khảo danh mục và đăng ký tài liệu để phục vụ cho công tác BDTXGV ( theo danh mục đính kèm), chi tiết như sau :

1.Mầm non : 513.000đ/bộ

2. Tiểu học :  514.000 đ/bộ

3.Trung học cơ sở : 461.000đ/bộ

4.Trung học phổ thông: 469.000đ/bộ

              + Hạn chót đăng ký là 16 giờ 00 ngày 09/9/2013 và đóng tiền về cán bộ phụ trách là bà Phạm Thị Kim Loan – Phòng Giáo dục & Đào tạo Quận 10.

                                                                                       

Nơi nhận:

-         Như trên;                                                      TM.TRƯỞNG PHÒNG

-         LưuVP.                                             PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

                                                                        (đã ký)

 

                                              

    chi tiết tài liệu                                    Trần Thị Thanh Thủy

 

Thống kê

Copy right PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 10
Địa chỉ: 474 - 3 Tháng 2 - P.12 - Q. 10 - TPHCM
ĐT: (08) 38 639 927 - (08) 3 8639 951
Design by Công nghệ số